U7B
zaterdag 28 april 10u30 in K.R.C. Waregem C
U7B - K. Z. Dentergem B